Organisatie

Het DITCM programma organiseert en faciliteert de Smart Mobility Community for Standards and Practices. Joelle van den Broek is verantwoordelijk voor het programmamanagement. Zij doet dit in opdracht van de nationale programma's Connecting Mobility en Beter Benutten. DITCM is het C-ITS en C-AD innovatieprogramma onder Connekt en AutmotiveNL, en de Smart Mobility Community is een logisch onderdeel van beide netwerkorganisaties.

Het DITCM programmamanagement is verantwoordelijk voor :

Besturen en bewaken:

  • Het sturen op impact van en voor de Community. Dit wordt gemeten aan ‘de meerwaarde voor projecten en stakeholders in de community’, ‘realisatie concreet bruikbare resultaten’ , ‘versterking internationale aansluiting’ en ‘verbreden kennis en lessons learned’ .
  • Het aangesloten houden van de community van stakeholders , ‘halen en brengen’, het hierbij aansturen van de thematrekkers. De gezamenlijke werkagenda is hierbij de concretisering van de ambities, activiteiten en wensen van de Community.
  • Het aansturen van thematrekkers die een proces organiseren dat de vraagstukken op tijd tot helderheid brengt.
  • Het ‘duiden’ en ‘verbreden’ van de impact van gerealiseerde producten

Faciliteren en uitvoeren:

  • Het sturen op een actieve communicatie met en naar de Community over actuele onderwerpen en beschikbare resultaten.
  • Het aansturen van de ondersteunende processen aan die nodig zijn om de community levendig te houden, denk aan het beheer van adreslijsten van de community, documentbeheer , de webportal als virtuele ontmoetingsplek voor de Community.

Voor de agendering, vaststelling en realisatie van de werkagenda, schakelt DITCM met de stakeholders uit de community. Per thema wordt in een transparant proces, een thematrekker aangewezen die samen met de programmamanager de werkagenda realiseert, in samenwerking met projecten en partijen uit de community. De thematrekkers vormen, samen met het programmamanagement, het hart van de Community.

De programmamanager vormt hiermee een (in de tijd wisselend) team om haar heen bestaande uit thematrekkers, aangevuld met inhoudelijke vertegenwoordigers vanuit de opdrachtgevers.

Dit team bewaakt de samenhang van de thema’s, de koppeling met projecten en internationale aansluiting en de prioritering in realisatie van de werkagenda. Dit team wisselt qua samenstelling in de loop van de tijd, aangezien de agenda dynamisch is, inspelend op actuele vraagstukken en thema’s.

De thematrekkers zijn mensen die:

  • het stakeholderveld, projecten en ontwikkelingen internationaal kunnen overzien en bespelen en hierin een onafhankelijke positie kunnen innemen
  • procesmanagement kunnen doen tav het realiseren van concrete producten op de werkagenda met draagvlak van dat stakeholderveld,
  • inhoudelijk enigszins het werkveld rondom het betreffende thema kennen of in ieder geval de bepalende terzakenkundigen kennen die zij inschakelen waar nodig om een bepaald product te realiseren.

De werkagenda concentreert zich op actuele thema’s met vraagstukken die op korte termijn om een concreet resultaat vragen, bijvoorbeeld een werkwijze, protocol, architectuur, standaard, etc. De agenda wordt vastgesteld met de community vanuit actuele vraagstukken in lopende projecten, gekoppeld aan prioriteiten vauit beleid en internationale ontwikkelingen. Door de vraagstukken te koppelen aan projecten, worden enerzijds projecten geholpen met toekomstvaste keuzes en anderzijds kunnen de resultaten en producten van de community verrijkt en getoetst worden met de in de praktijk geleerde lessen.  

 

De uitkomsten (producten, standaarden, keuzen, voorstellen voor wet- en regelgeving) van de werkagenda worden teruggelegd in de Community van belanghebbenden. Daarmee wordt bedoeld: de projecten, de beleidsmakers, de wegbeheerders, het bedrijfsleven die deelnemen in het ontstaan van de werkagenda, de productie en/of afstemming over  producten als ook de beoordeling daarvan.

Na vaststelling dat voldoende instemming en draagvlak is bereikt, worden deze uitkomsten vastgesteld door I&M zodat deze doorwerken in beleid, wet- en regelgeving, investeringsagenda’s, samenwerkingsvormen, B&O, nieuwe projecten en internationale inbreng. Op relevante onderdelen (m.n. standaarden) zullen waar nodig CROW, MOGIN, NEN & RDW betrokken worden om doorwerking in producten, aanbestedingen en toezicht georganiseerd te krijgen.